دستگاه وکیوم تراپی

باید عاری از عفونت ها باشد زیرا به صورت مستقیم با عفونت سروکار دارد ورابط اصلی بین دستگاه وکیوم تراپی و زخم می باشد.
 
 

دستگاه ازن تراپی

ازون از دهه 1800به عنوان یک عمل ضد میکروبی قوی شناخته شده است شواهد ازون را به عنوان یک